Pro-Coaching
Profesjonalny Rozwój Osobisty

MEDIACJE


Mediacja jest alternatywnym rozstrzyganiem sporów, której uregulowanie prawne w Polsce zostało poszerzone i wprowadzone w życie w 2005 roku. (patrz KC i KPC). Skierowana jest do tych osób, które nie mają czasu na długie procesy lub chcą przeznaczyć swoje środki finansowe na inne cele niż koszta procesowe.

Mediacja, to konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Jest ona procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, który jest osobą bezstronną, niezaangażowaną w konflikt.


Cel mediacji

Mediacja jest formą prywatnej komunikacji między jej uczestnikami. Umożliwia stronom, przy udziale mediatora, omówienie kwestii spornej w języku nieprawniczym, zgodnie z ich własnym rozumieniem.

Siłą mediacji jest tworzenie takiej atmosfery, w której obie strony zostają wysłuchane, znajdują wzajemne zrozumienie i satysfakcję, choćby na minimalnie wyższym poziomie w stosunku do dotychczasowego.

Mediacja w swoim głównym założeniu ma wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obie strony typu WYGRANY/WYGRANY, co wymaga od obu stron gotowości do kompromisu. Uwieńczeniem mediacji jest podpisanie ugody.

Każda mediacja zakończona sukcesem, czyli podpisaniem ugody cywilnoprawnej, jeśli jest zgodna z prawem, nie narusza dobrych obyczajów, jest zrozumiała i nie zawiera sprzeczności, zostaje na wniosek strony niezwłocznie zatwierdzona przez sąd na posiedzeniu niejawnym i ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.


Zasady mediacji

Bez względu na rodzaj sporu, jakiego dotyczy mediacja, zawsze kieruje się tymi samymi zasadami:

dobrowolności, bezstronności, neutralności, poufności i akceptowalności


Rola mediatora

ułatwianie procesu porozumiewania się między stronami, budowanie wzajemnego zrozumienia potrzeb i interesów

pomoc stronom w odchodzeniu od wzajemnego oskarżania i obwiniania oraz wspieranie komunikacji i działań stron zmierzających do określenia problemu i sposobu jego rozwiązania

pomoc stronom w rozważeniu wszelkich możliwych rozwiązań, tworzenie warunków współpracy, wspieranie poszukiwania takiego porozumienia, które dla obu stron będzie satysfakcjonujące i możliwe do wprowadzenia w życie.

Akceptacja wszelkich – zgodnych z prawem i normami społecznego współżycia – rozwiązań (również braku porozumienia), które strony uważają za właściwe w ich sytuacji.

Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu oraz kształt porozumienia spoczywa na stronach


RODZAJE MEDIACJI

1. Mediacje na zlecenie Sądu – sprawy, w których jedna ze stron złożyła w Sądzie wniosek lub pozew, a Sąd na posiedzeniu niejawnym, uznając wskazania do skierowania sprawy, doręczył stronom odpis postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji.

Sąd kieruje sprawę do mediacji tylko raz podczas postępowania sądowego, w okresie od złożenia pozwu do zakończenia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę.

Skierowanie przez sąd sprawy do mediacji jest rodzajem wyróżnienia, gdyż daje stronom możliwość współdecydowania o swoim losie metodą współpracy, daje szansę samodzielnego wpłynięcia na wyniki rozwiązania sporu.

2. Mediacje na wniosek stron, w trakcie trwania postępowania sądowego – po zakończeniu pierwszego posiedzenia, strony mogą same, na zgodny wniosek, wystąpić do sądu z prośbą o skierowanie sprawy do mediacji i zawieszenie postępowania na czas trwania mediacji. Strony mogą wnioskować o wyznaczenie mediatora bądź same wskazać taką osobę.

Po pozytywnym zakończeniu mediacji, mediator przedstawia sądowi protokół wraz z ugodą oraz wniosek stron o jej zatwierdzenie.

Strony nie muszą już spotykać się w sądzie, jeżeli sąd uzna, że nie ma potrzeby wyjaśniania zapisów ugody, albo gdy sprawa nie dotyczy sporu rodzinnego o opiekę nad dzieckiem czy alimenty, która wymagałaby stawienia się na posiedzenie sądowe.

3. Mediacje kontraktowe (umowne) – wyprzedzają decyzję stron o wszczęciu postępowania sądowego, każdy ma prawo skorzystać z usługi zawodowego mediatora, zanim złoży pozew w sądzie.

Jeżeli mediacja zostaje zakończona ugodą, strony nie będą musiały ani razu spotkać się w swojej sprawie przed sądem.

Jeżeli ugoda dotyczy spraw rodzinnych, około rozwodowych, jak: pojednanie małżonków, ustalenie warunków rozwodu, propozycje sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, alimentów – wówczas sąd wzywa strony na posiedzenie, którego celem jest weryfikacja postanowień i wciągnięcie treści ugody do wyroku sądu.

W pozostałych sprawach cywilnych rozstrzygnięcie problemu stron odbywa się poza budynkiem sądu, w gabinecie mediatora, z ich bezpośrednim udziałem i całkowitym wpływem na ostateczny wynik porozumienia.

Mediator przygotowuje protokół, spisuje ugodę oraz dostarcza ją do zatwierdzenia przez sąd.


Korzyści z mediacji

• Szybkie rozstrzygnięcie sporu

• znacznie niższe koszty w porównaniu z procesem sądowym

• rozwiązanie konfliktu poprzez czynne włączenie się obu strona

• działanie w celu wspólnego rozwiązania problemu

• koncentracja na przyszłości

• wyrażanie uczuć, potrzeb, oczekiwań

• zrozumienie i kontrolowanie emocji

• dążenie do konkretnych ustaleń

• zawarcie ugody uwzględniającej potrzeby i interesy każdej ze stron konfliktu

• podjęcie praktycznych i wykonalnych decyzji

• obopólna satysfakcja z osiągniętych wyników rozmów

• wzmocnienie poczucia własnej kompetencji

• poczucie osobistego wpływu na bieg zdarzeń i zapadające decyzje.

• przestrzeganie warunków samodzielnie wypracowanego porozumienia

• trwałe porozumienia, obowiązujące przez dłuższy czasowych

• utrzymanie dotychczasowych relacji

• możliwość dalszej współpracy

• rozwiązywanie kolejnych sporów w drodze dialogu i współpracy


Wskazania do mediacji

mediacja jest skuteczna:

• kiedy strony chcą szybkiego i trwałego porozumienia

• kiedy nie jest możliwe podjęcie bezpośrednich negocjacji w konflikcie lub nie przynoszą one efektów

• kiedy strony chcą zachować kontrolę nad sposobem rozwiązania sporu bez oddawania sprawy do decyzji sędziego

• kiedy strony pozostają we wzajemnych relacjach i bardzo zależy im na utrzymaniu dobrych stosunków w przyszłości

• kiedy strony chcą samodzielnie – poprzez dążenie do współpracy i osiągnięcia ugody – podjąć decyzję w swoich sprawach w trakcie trwania procesu sądowego

• kiedy strony chcą uniknąć kosztów procesu sądowego

Sprawy do mediacji:

• konflikty rodzinne (np. spór rodzeństwa)

• konflikty małżeńskie (próba pojednania)

• konflikty związane z rozwodem i rozstaniem(np.: sprawy alimentacyjne, podział majątku, ustalenie opieki nad dziećmi, ustalenie kontaktów z dziećmi),

• konflikty społeczne (np.: spory sąsiedzkie)

• konflikty między organizacjami, instytucjami

• spory w miejscu pracy na wszystkich szczeblach

• spory gospodarcze

• sprawy karne ( w tym z udziałem osób nieletnich

• konflikty z udziałem małoletnich

• konflikty w obszarze obowiązującego prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, prawa pracy.


Warunkiem jest zgoda obu stron na przyjęcie mediacji, jako formy rozwiązania sporu. Gdy jedna ze stron zleci mediatorowi przeprowadzenie mediacji, o zgodę drugiej strony stara się mediator.


Etapy mediacji

1. Wszczęcie mediacji (na wniosek stron, strony lub sądu).

2. Przygotowanie stron do mediacji (nawiązanie kontaktu z każdą ze stron, ustalenie zgody na mediację, zaproszenie do spotkania z mediatorem (miejsce, termin).

3. Wstępne spotkania mediatora z każdą ze stron oddzielnie

4. Wspólne spotkania stron (zwane posiedzeniami) w obecności mediatora

5. W trakcie procesu mediacyjnego możliwe są także spotkania na osobności (mediatora z każdą ze stron), zwłaszcza w sytuacji braku porozumienia, celem odreagowania emocji, poszukiwania alternatywnych rozwiązań (na wniosek stron lub mediatora)

6. Dalsze wspólne spotkania stron lub rozmowy na osobności.

7. Spotkanie końcowe ( podpisanie ugody i protokołu).

8. Zatwierdzenie ugody przez sąd (prawne zabezpieczenie ugody, ewentualnie nadanie klauzuli wykonalności. Etap bez udziału stron. Tylko w niektórych rodzajach spraw sąd wzywa strony na posiedzenie zatwierdzające ugodę)


Posiedzenie trwa zazwyczaj około 2 godzin, a cała mediacja to około 3 – 6 spotkań.

Czas i przebieg mediacji zależy od złożoności sprawy i indywidualnych ustaleń na potrzeby danej sprawy.


JEŻELI MASZ WĄTPLIWOŚCI I PYTANIA ZADZWOŃ:

TEL. 697 619 643

Mediator: Iwona Zaglaniczna