Pro-Coaching
Profesjonalny Rozwój Osobisty

Psycholog


Katarzyna Hanke – psycholog, trener szkoleniowiec, pedagog resocjalizacji

Studia psychologiczne na kierunku psychologii ogólnej w specjalizacji psychologii klinicznej ukończyła w 2004 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Uprawnienia trenera szkoleniowca uzyskała po ukończeniu Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim w 2009 roku. Studia w zakresie pedagogiki resocjalizacji ukończyła w 2013 roku w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim.Aktualnie w trakcie Zaawansowanego Intensywnego Treningu Komunikacji i Rozwoju Osobistego w oparciu o założenia Nonviolent Communication „Stać się zmianą, którą chcę widzieć w świecie” – pogłębienie i integracja NVC w życiu i w pracy organizowanego i certyfikowanego przez Szkołę Empatii w Warszawie.

Od 2003 roku aktywny zawodowo psycholog. Rozpoczynała karierę zawodową w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Arka” w Głogowie, gdzie pracowała zarówno z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, jak również z ich rodzinami w ramach Ośrodka Wsparcia Osób i Rodzin z Niepełnosprawnością Intelektualną, w którym prowadziła Grupę Wsparcia, Warsztaty psychologiczne, indywidualne konsultacje psychologiczne oraz terapię. W latach 2005 – 2008 – pracowała również jako psycholog i trener grupy młodzieżowej w Stowarzyszeniu Szansa w Głogowie. Pracowała także w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławie oraz w latach 2006 – 2015 – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli (PCPPPiDN) w Głogowie, gdzie udzielała porad, konsultacji, prowadziła terapię, treningi w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców i inne, warsztaty dla uczniów, a także diagnozę, opiniowanie i orzecznictwo. Od 2012 roku jest psychologiem w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie. Od kilku lat prowadzi firmę Pro-Coaching specjalizującą się zarówno w udzielaniu wsparcia psychologicznego w szerokim zakresie, jak i w prowadzeniu różnego rodzaju szkoleń doskonalących kompetencje miękkie. W tym zakresie współpracowała z MOPS, PCPR, Urzędem Miejskim i Domem Dziecka w Głogowie, Chrobry Głogów S.A. oraz PCPPPiDN w ramach realizacji projektu wspierającego kształcenie nauczycieli powiatu głogowskiego, jak i z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji we Wrocławiu w ramach realizacji projektu wspierającego kształcenie nauczycieli powiatu zielonogórskiego, a także ze Stowarzyszeniem „Bliżej Siebie” w Radwanicach.

Swoją pracę wspiera nieustannym rozwojem zawodowym i osobistym. Ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności zawodowe, między innymi: „Zaburzenia psychotyczne – diagnoza i terapia”- szkolenie organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, „Terapia Poznawczo – Behawioralna Osób Zagrożonych Samobójstwem” - szkolenie organizowane przez Centrum Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej CBT w Warszawie; a także „Zróbcie mi miejsce między wami – rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym” – warsztaty organizowane przez PIE - Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi; kurs doskonalący – „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, cz. I i II („Rodzeństw bez rywalizacji”) organizowany przez Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy w Wałbrzychu oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie; szkolenie tematyczne „ABC mediacji (…)” organizowane przez Fundację EDUCO we Wrocławiu, Principles of Effective Intervention and Behavioural Change conducted by Profesor George Nelson organizowany przez Brigham Young University in Provo, USA oraz Pedagogium WSNS w Warszawie i wiele innych….

W 2017 roku ukończyła Intensywny Trening Nonviolent Communication „Nauka i integracja NVC w życiu codziennym i w pracy” organizowany przez Szkołę Empatii i Dialogu w Warszawie oraz „Diagnozę i Transformację Przekonań – elementy motywacji do zmiany” – warsztaty prowadzone przez certyfikowaną trenerkę CNVC A. Pietlicką. Aktualnie jest w trakcie Zaawansowanego Intensywnego Treningu Komunikacji i Rozwoju Osobistego w oparciu o założenia Nonviolent Communication prowadzonego przez certyfikowanych trenerów CNVC Z.A. i K. Schacht-Petersen.

W swojej pracy hołduje przede wszystkim ideologii psychoterapii humanistycznej – nastawionej na klienta – jego potrzeby i rozwój osobisty są dla niej priorytetem. Stosuje psychoterapię eklektyczną, korzystając w terapii z różnorodnych, dostępnych metod i technik wypracowanych zarówno przez wiodących psychologów teoretyków i praktyków, jak i opracowanych na bazie własnego doświadczenia osobistego i zawodowego. Ze szczególną troską i zrozumieniem traktuje spotkania z dziećmi w różnym wieku oraz ich rodzicami.


Mediator sądowy


Iwona Zaglaniczna - pedagog resocjalizacji, diagnosta, mediator sądowy – wpisana dnia 22 września 2003r. na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych – do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Legnicy.

Jest absolwentką pedagogiki w zakresie resocjalizacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła między innymi studia podyplomowe w zakresie: „Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii” w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Studium metod pracy z dziećmi – ofiarami wykorzystania seksualnego i ich opiekunami” w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie oraz „Trening Zastępowania Agresji”. Brała także udział w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu diagnozy (w sprawach nieletnich, rodzinnych i opiekuńczych między innymi przy Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, z zakresu diagnozowania i pracy terapeutycznej z młodzieżą metodą prof. Georga Nelsona w oparciu o teorię temperamentów C.G. Junga oraz diagnozy zaburzeń osobowości), z zakresu profilaktyki uzależnień, problematyki HIV/AIDS i narkomanii, przeciwdziałania samobójstwom nieletnich, umiejętności interpersonalnych, skutecznego rozwiązywania konfliktów i sporów, mediacji sądowych (organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Mediacji we Wrocławiu, Centrum Negocjacji w Warszawie, Fundację EDUCO we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu).

W 2017 roku ukończyła Intensywny Trening Nonviolent Communication „Nauka i integracja NVC w życiu codziennym i w pracy” organizowany przez Szkołę Empatii i Dialogu w Warszawie oraz „Diagnozę i Transformację Przekonań – elementy motywacji do zmiany” – warsztaty prowadzone przez certyfikowaną trenerkę CNVC A. Pietlicką. Aktualnie jest w trakcie Zaawansowanego Intensywnego Treningu Komunikacji i Rozwoju Osobistego w oparciu o założenia Nonviolent Communication prowadzonego przez certyfikowanych trenerów CNVC Z.A. i K. Schacht-Petersen.

Rozpoczęła pracę zawodową w 2000r. jako pedagog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Głogowie, gdzie do 2007r. diagnozowała i opiniowała na potrzeby Sądu w sprawach nieletnich, opiekuńczych i rozwodowych. W latach 2000r. – 2005r. prowadziła grupę socjoterapeutyczną przy Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie. Przez kilka lat (2002r. - 2005r.) współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie poprzez prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach gimnazjalnych. Przez kilka lat do 2013r. pełniła funkcję kuratora społecznego Zespołu Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych Sądu Rejonowego w Głogowie. Od 2007r. pracuje jako pedagog w zespole diagnostycznym w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie.

Posiada doświadczenie w diagnozowaniu i opiniowaniu na zlecenie Sądu, Prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie i ich rodzinami, w rozwiązywaniu sporów, konfliktów oraz udzielaniu pomocy osobom i rodzinom w sytuacjach trudnych, kryzysowych.